Liberdúplex imprime l’attendu dernier volume de Trajano La legión perdida de Santiago Postiguillo, de Editorial Planeta.