Enviament d’arxius

Si disposa d’un navegador Internet Explorer podrà descarregar els seus arxius a través del següent link.

Haurà d’introduir el seu nom d’usuari i clau de pas que prèviament li ha estat facilitada pel seu comercial.

En el cas de no disposar dels requeriments necessaris per la càrrega, si us plau, realitzi l’enviament d’arxius a través del seu gestor d’ftp.

Si tampoc té cap compte d’usuari, posi’s en contacte amb el Departament Comercial.

Descarregar instruccions